Jesteś tutaj: Strona główna /Regulamin


Regulamin powrót

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila,  Rojewice 33, 88-111 Rojewo, NIP: 5562627267, REGON: 340321703

Reprezentowana przez: Maciej Drożdżyński – właściciel.

nr tel: 605032999

e-mail: maz@maz.info.pl

adres do doręczeń korespondencji z ADO: 88-111 Rojewo; Rojewice 33

 2. MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

1.            Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy – dotyczy to wszelkich czynności podejmowanych w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

2.            Marketing produktów i usług - – dotyczy to marketingu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, W szczególności realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila.

3.            Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonych zgód.

4.            Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych. Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, w tym monitoring biura, z zachowaniem prywatności i godności osób,

2) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,

3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,

4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne

Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach, zamówieniach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG.

W każdym ze wskazanych przypadków MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię z MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila relacji, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

c) dane identyfikacyjne (np. numer REGON),

d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),

e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

f) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG)

 

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila odbiorcom poza strukturą MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila. Zawsze w takiej sytuacji MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS,

b) podmioty, którym MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, obsługa księgowa, hostingodawca,

c) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne

 

Realizacja praw

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila,

f) masz również prawo do otrzymania od MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila Twoich danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,

h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie naszej firmy, drogą tradycyjną (pocztą) lub poprzez email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

 W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości proszę napisać email w temacie: "Wypisz mnie z listy"

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MAZ s.c. Rojewice 33 88-111 Rojewo). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

 

 

REGULAMIN

 

1. Sklep maz.sklepef.pl jest prowadzony przez firmę:

 

MAZ s.c. M.Drożdżyński, A. Wasila

Rojewice 33

88-111 Rojewo

NIP: 556-262-72-67, REGON: 340321703,

 

KONTO BANKOWE: 96 1020 1505 0000 0202 0082 1363

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

8. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

10. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

11.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://maz.sklepef.pl/info/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu maz.sklepef.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

 

Wersja 4.2 (Rojewice,25.05.2018)